รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว วิลัยลักษณ์ ภูคำกอง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 6 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 16 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 11-07-2560 - 12-07-2560---2
2 07-07-2560 - 07-07-2560---1
3 07-07-2560 - 07-07-2560---1
4 21-06-2560 - 21-06-2560-1--
5 25-05-2560 - 26-05-2560---2
6 11-05-2560 - 11-05-2560---1
7 05-05-2560 - 05-05-2560---1
8 27-03-2560 - 27-03-2560---1
9 23-02-2560 - 24-02-2560---2
10 16-02-2560 - 16-02-2560---1
11 12-01-2560 - 12-01-2560-1--
12 14-10-2559 - 14-10-2559---1
รวม 0 2 0 13

กลับสู่หน้าหลัก