รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นางสาว วิลัยลักษณ์ ภูคำกอง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 6 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 16 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 05-09-2559 - 05-09-2559---1
2 01-08-2559 - 01-08-2559-1--
3 25-05-2559 - 25-05-2559-1--
4 25-04-2559 - 25-04-2559---1
5 28-03-2559 - 30-03-2559---3
6 02-03-2559 - 02-03-2559---1
7 11-02-2559 - 11-02-2559-1--
8 18-01-2559 - 18-01-2559---1
9 18-12-2558 - 18-12-2558---1
10 18-11-2558 - 18-11-2558---1
11 02-11-2558 - 02-11-2558---1
12 26-10-2558 - 26-10-2558-1--
รวม 0 4 0 10

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก