รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 1 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 11 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 05-08-2562 - 05-08-2562---1
2 19-06-2562 - 19-06-2562---1
3 19-04-2562 - 19-04-2562---1
4 29-03-2562 - 29-03-2562-1--
5 05-03-2562 - 05-03-2562---1
6 15-02-2562 - 15-02-2562---1
7 05-02-2562 - 05-02-2562---1
8 19-12-2561 - 19-12-2561---1
9 19-11-2561 - 19-11-2561---1
10 05-11-2561 - 05-11-2561---1
11 19-10-2561 - 19-10-2561---1
12 05-10-2561 - 05-10-2561---1
รวม 0 1 0 11

กลับสู่หน้าหลัก