รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 8 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 18 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 19-09-2560 - 19-09-2560---1
2 05-09-2560 - 05-09-2560---1
3 10-08-2560 - 10-08-2560-1--
4 19-07-2560 - 19-07-2560---1
5 05-07-2560 - 05-07-2560---1
6 19-06-2560 - 19-06-2560---1
7 26-05-2560 - 26-05-2560-1--
8 19-05-2560 - 19-05-2560---1
9 31-01-2560 - 31-01-2560---1
10 19-01-2560 - 19-01-2560---1
11 05-01-2560 - 05-01-2560---1
12 19-12-2559 - 20-12-2559-2--
13 19-10-2559 - 19-10-2559---1
14 05-10-2559 - 06-10-2559---2
รวม 0 4 0 12

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก