รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 6 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 16 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 19-09-2559 - 19-09-2559---1
2 05-09-2559 - 05-09-2559---1
3 05-07-2559 - 05-07-2559-1--
4 07-06-2559 - 07-06-2559-1--
5 05-04-2559 - 05-04-2559---1
6 19-10-2558 - 19-10-2558---1
7 01-10-2558 - 06-10-2558---4
รวม 0 2 0 8

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก