รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อ-นามสกุล นาย ศุภวิชญ์ แถมเงิน
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 6 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 16 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 04-10-2562 - 04-10-2562---1
รวม 0 0 0 1

กลับสู่หน้าหลัก