รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาง วงเดือน การภูธร
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 0 วัน
ยอดคงเหลือ 0 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 04-07-2562 - 04-07-2562-1--
2 24-06-2562 - 28-06-2562-5--
รวม 0 6 0 0

กลับสู่หน้าหลัก