รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาง กัญจนพร แกบสิงห์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มงานสุขภาพชุมชน

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 0 วัน
ยอดคงเหลือ 0 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 04-09-2562 - 04-09-2562-1--
รวม 0 1 0 0

กลับสู่หน้าหลัก