รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว มยุรี คูราโอกะ
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 10 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 20 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 23-09-2562 - 23-09-2562---1
2 13-09-2562 - 16-09-2562---2
3 13-08-2562 - 13-08-2562---1
4 08-08-2562 - 09-08-2562---2
5 30-07-2562 - 30-07-2562---1
6 17-04-2562 - 18-04-2562---2
7 11-02-2562 - 12-02-2562---2
8 18-01-2562 - 23-01-2562---4
9 27-12-2561 - 28-12-2561---2
10 02-10-2561 - 02-10-2561-1--
รวม 0 1 0 17

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก