รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาย ปัญญา ศรีจันทร์แดง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 0 วัน
ยอดคงเหลือ 0 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 30-08-2561 - 01-09-25613---
2 09-08-2561 - 09-08-25611---
รวม 4 0 0 0

กลับสู่หน้าหลัก