รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ตุลาภรณ์ ศรีหริ่ง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 5 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 15 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 09-07-2561 - 13-07-2561---5
รวม 0 0 0 5

กลับสู่หน้าหลัก