รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาง อนุชิดา ไพศาล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 18-03-2562 - 22-03-2562---5
2 24-12-2561 - 24-12-25611---
3 16-10-2561 - 19-10-2561---4
รวม 1 0 0 9

** หมายเหตุ - ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือนไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีที่บรรจุ - ปีใดที่ไม่ได้ลา หรือลาแต่ไม่ครบ ๑๐ วัน ให้สะสมวันที่ยังไม่ได้ลารวมกับปีต่อๆ ไปได้ แต่รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันแล้วไม่เกิน ๒๐ วันทำการ ถ้ารับราชการไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สะสมไม่เกิน ๓๐ วันทำการ

กลับสู่หน้าหลัก