รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุนิดา แดงท่าขาม
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 23-08-2562 - 23-08-2562---1
2 08-08-2562 - 14-08-25624---
3 04-06-2562 - 07-06-2562---4
4 25-03-2562 - 29-03-2562---5
รวม 4 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก