รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นุสรา วีสูงเนิน
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 10 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 20 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 04-06-2562 - 25-06-2562---16
2 11-01-2562 - 16-01-2562---4
3 19-11-2561 - 19-11-2561-1--
รวม 0 1 0 20

กลับสู่หน้าหลัก