รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว วิมน วิเศษโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค
กลุ่มงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 10-09-2562 - 10-09-2562-1--
2 28-08-2562 - 28-08-2562-1--
รวม 0 2 0 0

กลับสู่หน้าหลัก