รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาย อัคคเดช จำปี
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 12-09-2562 - 17-09-2562---4
รวม 0 0 0 4

กลับสู่หน้าหลัก