รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว เด่นดาว ศรีสมภาร
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 1 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 11 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 28-05-2561 - 31-05-2561---3
2 11-04-2561 - 11-04-2561---1
3 21-03-2561 - 23-03-2561---3
4 07-02-2561 - 07-02-2561---1
รวม 0 0 0 8

กลับสู่หน้าหลัก