รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว เด่นดาว ศรีสมภาร
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 6 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 16 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 15-08-2560 - 18-08-2560---4
2 08-05-2560 - 08-05-2560---1
3 28-04-2560 - 04-05-2560---5
4 26-01-2560 - 27-01-2560-2--
5 21-11-2559 - 25-11-2559---5
6 27-10-2559 - 28-10-2559-2--
รวม 0 4 0 15

กลับสู่หน้าหลัก