รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาย ปิยวัตร ตุงคโสภา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 15 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 25 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 17-06-2562 - 17-06-2562-1--
2 18-01-2562 - 18-01-2562---1
3 17-10-2561 - 17-10-2561---1
รวม 0 1 0 2

กลับสู่หน้าหลัก