รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาย ปิยวัตร ตุงคโสภา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 9 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 19 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 25-09-2561 - 25-09-2561---1
2 28-05-2561 - 28-05-2561---1
3 27-02-2561 - 27-02-2561---1
4 10-01-2561 - 10-01-2561-1--
5 16-10-2560 - 16-10-2560---1
6 10-10-2560 - 10-10-2560-1--
รวม 0 2 0 4

กลับสู่หน้าหลัก