รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อุไรวรรณ กองพอด
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 4 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 14 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 27-09-2562 - 27-09-2562---1
2 22-07-2562 - 22-07-2562---1
3 18-07-2562 - 19-07-2562---2
4 13-11-2561 - 13-11-2561---1
5 05-11-2561 - 06-11-2561---2
6 24-10-2561 - 26-10-2561---3
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก