รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อุไรวรรณ กองพอด
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 03-09-2561 - 05-09-2561---3
2 02-08-2561 - 03-08-2561---2
3 09-07-2561 - 09-07-2561-1--
4 28-05-2561 - 28-05-2561---1
รวม 0 1 0 6

กลับสู่หน้าหลัก