รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาย นัฐพล สีแดง
ตำแหน่ง นักโภชนาการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 30-08-2562 - 02-09-2562---2
2 18-07-2562 - 19-07-2562---2
3 10-05-2562 - 10-05-2562---1
4 28-01-2562 - 28-01-2562---1
5 02-01-2562 - 02-01-2562---1
รวม 0 0 0 7

กลับสู่หน้าหลัก