รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาย นัฐพล สีแดง
ตำแหน่ง นักโภชนาการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 14-08-2561 - 14-08-2561---1
2 12-07-2561 - 12-07-2561-1--
3 21-06-2561 - 21-06-2561---1
4 12-12-2560 - 15-12-2560-4--
รวม 0 5 0 2

กลับสู่หน้าหลัก