รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาย ปริญญา เดชวรรัตน์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 02-07-2562 - 05-07-2562---4
2 07-03-2562 - 08-03-2562---2
3 23-11-2561 - 23-11-2561---1
รวม 0 0 0 7

กลับสู่หน้าหลัก