รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาย ปริญญา เดชวรรัตน์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 19-09-2561 - 21-09-2561---3
2 06-08-2561 - 09-08-2561---4
3 13-06-2561 - 15-06-2561---3
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก