รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว รัตนา ราชาสุข
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 02-07-2562 - 05-07-2562---4
2 04-04-2562 - 05-04-2562---2
3 27-02-2562 - 27-02-2562---1
4 11-02-2562 - 13-02-2562---3
5 28-01-2562 - 28-01-2562-1--
รวม 0 1 0 10

กลับสู่หน้าหลัก