รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาง กัลยาณี สิราวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน กลุ่มงานเทคนิคบริการ

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 09-09-2562 - 09-09-2562---1
2 08-07-2562 - 08-07-2562---1
3 05-07-2562 - 05-07-2562---1
4 15-03-2562 - 15-03-2562---1
5 07-12-2561 - 07-12-2561---1
6 20-11-2561 - 21-11-2561---2
รวม 0 0 0 7

กลับสู่หน้าหลัก