รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาง กัลยาณี สิราวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน กลุ่มงานเทคนิคบริการ

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 24-09-2561 - 24-09-2561---1
2 20-08-2561 - 20-08-2561---1
3 29-06-2561 - 29-06-2561---1
4 11-05-2561 - 11-05-2561---1
รวม 0 0 0 4

กลับสู่หน้าหลัก