รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อภิญญา ใจห้าว
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 3 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 13 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 26-09-2562 - 27-09-2562---2
2 08-07-2562 - 08-07-2562---1
3 27-06-2562 - 28-06-2562---2
4 22-04-2562 - 24-04-2562---3
5 03-12-2561 - 03-12-2561---1
รวม 0 0 0 9

กลับสู่หน้าหลัก