รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อภิญญา ใจห้าว
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 06-08-2561 - 06-08-2561---1
2 17-07-2561 - 17-07-25611---
3 09-07-2561 - 10-07-2561---2
4 19-03-2561 - 22-03-2561---4
รวม 1 0 0 7

กลับสู่หน้าหลัก