รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อภิญญา ใจห้าว
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 25-09-2560 - 28-09-2560---4
2 28-08-2560 - 30-08-2560---3
3 11-07-2560 - 11-07-2560---1
4 24-04-2560 - 25-04-2560---2
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก