รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาย เอกดนัย กำหอม
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน กลุ่มงานเทคนิคบริการ

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 20-02-2562 - 22-02-2562---3
2 01-11-2561 - 02-11-2561---2
3 30-10-2561 - 30-10-2561---1
รวม 0 0 0 6

กลับสู่หน้าหลัก