รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาย เอกดนัย กำหอม
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน กลุ่มงานเทคนิคบริการ

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 27-08-2561 - 28-08-2561---2
2 10-05-2561 - 11-05-2561---2
3 15-03-2561 - 15-03-2561---1
4 16-02-2561 - 16-02-2561-1--
5 12-12-2560 - 14-12-2560---3
6 08-11-2560 - 08-11-2560---1
7 04-10-2560 - 04-10-2560---1
รวม 0 1 0 10

กลับสู่หน้าหลัก