รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นาย เอกดนัย กำหอม
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน กลุ่มงานเทคนิคบริการ

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 04-09-2560 - 05-09-2560---2
2 11-07-2560 - 12-07-2560---2
3 11-05-2560 - 11-05-2560---1
4 27-03-2560 - 31-03-2560---5
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก