รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อ-นามสกุล นาย เอกดนัย กำหอม
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน กลุ่มงานเทคนิคบริการ

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 0 วัน
ยอดคงเหลือ 0 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
รวม

กลับสู่หน้าหลัก