รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นันทินี โคตมะณี
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 4 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 14 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 13-08-2562 - 14-08-2562---2
2 18-07-2562 - 19-07-2562---2
3 13-12-2561 - 14-12-2561---2
รวม 0 0 0 6

กลับสู่หน้าหลัก