รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นันทินี โคตมะณี
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 4 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 14 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 16-08-2561 - 17-08-2561---2
2 04-06-2561 - 06-06-2561---3
3 23-04-2561 - 23-04-2561---1
4 20-04-2561 - 20-04-2561---1
5 28-03-2561 - 28-03-2561-1--
6 20-12-2560 - 22-12-2560---3
รวม 0 1 0 10

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก