รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นันทินี โคตมะณี
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 4 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 24-08-2560 - 25-08-2560---2
2 10-08-2560 - 11-08-2560---2
3 23-03-2560 - 24-03-2560---2
รวม 0 0 0 6

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก