รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นันทินี โคตมะณี
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 8 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 18 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 11-10-2562 - 11-10-2562---1
รวม 0 0 0 1

กลับสู่หน้าหลัก