รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาง สำราญ หมื่นหาวงศ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 1 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 11 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 09-09-2562 - 11-09-2562---3
2 01-08-2562 - 02-08-2562---2
3 07-05-2562 - 08-05-2562---2
4 25-03-2562 - 26-03-2562---2
รวม 0 0 0 9

กลับสู่หน้าหลัก