รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาง สำราญ หมื่นหาวงศ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 06-08-2561 - 08-08-2561---3
2 25-06-2561 - 27-06-2561---3
3 05-04-2561 - 05-04-2561---1
4 12-12-2560 - 13-12-2560---2
รวม 0 0 0 9

กลับสู่หน้าหลัก