รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นาง สำราญ หมื่นหาวงศ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 21-09-2560 - 22-09-2560---2
2 01-08-2560 - 01-08-2560---1
3 31-07-2560 - 31-07-2560---1
4 26-06-2560 - 27-06-2560---2
5 29-05-2560 - 30-05-2560---2
6 14-03-2560 - 15-03-2560---2
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก