รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มงานสุขภาพชุมชน

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 3 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 13 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 02-09-2562 - 02-09-2562---1
2 26-08-2562 - 26-08-2562---1
3 27-06-2562 - 27-06-2562---1
4 12-06-2562 - 12-06-2562---1
5 18-03-2562 - 18-03-2562---1
6 16-01-2562 - 18-01-2562---3
7 16-11-2561 - 16-11-2561---1
8 12-10-2561 - 12-10-2561-1--
รวม 0 1 0 9

กลับสู่หน้าหลัก