รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มงานสุขภาพชุมชน

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 12-09-2561 - 14-09-2561---3
2 28-05-2561 - 28-05-2561---1
3 13-11-2560 - 15-11-2560---3
รวม 0 0 0 7

กลับสู่หน้าหลัก