รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มงานสุขภาพชุมชน

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 07-04-2560 - 07-04-2560-1--
2 09-03-2560 - 10-03-2560-2--
3 21-11-2559 - 25-11-2559---5
รวม 0 3 0 5

กลับสู่หน้าหลัก