รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาย จิรพันธ์ มลาวรรณ์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงาน กลุ่มงานชันสูตร

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 8 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 18 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 02-05-2561 - 04-05-2561---3
2 27-02-2561 - 28-02-2561---2
รวม 0 0 0 5

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก