รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นาย จิรพันธ์ มลาวรรณ์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงาน กลุ่มงานชันสูตร

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 10 วัน
ปีนี้ 0 วัน
ยอดคงเหลือ 8 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 29-05-2560 - 30-05-2560---2
2 23-05-2560 - 23-05-2560-1--
รวม 0 1 0 2

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก