รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อ-นามสกุล นาย จิรพันธ์ มลาวรรณ์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงาน กลุ่มงานชันสูตร

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 5 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 15 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 10-10-2562 - 11-10-2562---2
รวม 0 0 0 2

กลับสู่หน้าหลัก