รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สินีนาถ ใจหวังดี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 02-09-2562 - 03-09-2562---2
2 21-05-2562 - 23-05-2562---3
3 19-11-2561 - 19-11-2561---1
รวม 0 0 0 6

กลับสู่หน้าหลัก